QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ XE

Nghĩa vụ của bên cho thuê xe

 • Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, văn minh, lịch sự và bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình và cước phí hợp lý theo loại phương tiện của lộ trình đó; bảo đảm đủ chỗ ngồi cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải.
 • Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận.
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật.
 • Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.
 • Hoàn trả lại cho hành khách cước phí vận chuyển theo thỏa thuận. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

 • Trong trường hợp tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên cho thuê phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 • Bên cho thuê không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thoả thuận, các quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên cho thuê hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.

Quyền của bên cho thuê xe

 • Yêu cầu hành khách trả lại đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý mang theo người vượt qua mức quy định.

Từ chối chuyên chở hành khách trong các trường hợp sau đây:

 • Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc có những hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định;
 • Do tình trạng sức khoẻ của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc những người khác trong hành trình;
 • Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ XE

Nghĩa vụ của bên thuê xe

 • Trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, hành lý vượt quá mức quy định và tự bảo quản hành lý mang theo người;
  Có mặt tại địa điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận.
 • Tôn trọng, chấp hành đúng các quy định của bên vận chuyển và các quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.

Quyền của bên thuê xe

 • Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị loại vé với lộ trình đã thỏa thuận.
 • Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong hạn mức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại, nếu bên cho thuê có lỗi trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm thỏa thuận.

Được nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp sau đây:

 • Nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.
 • Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định.

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 1. Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong các trường hợp quy định tại các mục 2 khoản 2. Quyền của bên cho thuê xe.
 2. Bên thuê xe có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên cho thuê vi phạm nghĩa vụ quy định tại các mục 1, 2, 4 khoản 1. Nghĩa vụ của bên cho thuê xe.
  .

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 1. Bên nào vi phạm hợp đồng, thì phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng, chi phí để ngăn chặn hạn chế thiệt hai do vi phạm gây ra.
 2. Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới 100% giá trị phần tổng cước phí dự chi.

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Trong trường hợp tính mạng, sức khoẻ và hành lý của bên thuê xe bị thiệt hại thì bên cho thuê phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 2. Bên cho thuê không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 3. Trong trường hợp bên thuê xe vi phạm điều kiện vận chuyển đã thoả thuận, các quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên cho thuê hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 1. Nếu có vấn đề gì bất lợi các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, cùng có lợi.
 2. Trường hợp các bên không tự giải quyết xong thì thống nhất sẽ khiếu nại tại Tòa án.
 3. Chi phí cho những hoạt động kiểm tra xác minh và lệ phí Tòa án theo quy định của pháp luật.